BẢN TIN KHUYẾN HỌC SỐ 39 – ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI