BLĐ công ty họp chuẩn bị cho sự kiện Đại hội cổ đông lần thứ 2