BUỔI HỌP BAN LÃNH ĐẠO CẤP CAO VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NGÀY 05-06/05/2023