HỌP BLĐ CẤP CAO VÀ ĐÀO TẠO NGÀY 28-29/08/2022 TẠI SẦM SƠN – THANH HÓA