TÂM LỘC PHÁT – LỚP HỌC KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NGÀY 05-06-05/2022