KHAI TRƯƠNG CÔNG TY THỜI TRANG TALOFA VIỆT NAM NGÀY 25/09/2022