KỶ NIỆM TẬP ĐOÀN TÂM LỘC PHÁT 04 TUỔI – NHA TRANG NGÀY 28-29-30/6/2023