SỰ KIỆN HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG TẠI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NGÀY 26/03/2022